Kalba: Lietuvių

Valiuta: Euro

LED-ŠVIESA.lt

Prekių krepšelis:

0

Your shopping cart is empty!

Terminai ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau  – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir sumokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu led-sviesa.lt elektroninėje parduotuvėje led-sviesa.lt susijusios nuostatos.
 
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prieš įsigyjant pasirinktas prekes led-sviesa.lt. Pirkėjas prieš patvirtindamas pirkimą privalės iš naujo sutikti su pasikeitusiomis Taisyklėmis.
 
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
 
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
 
1.3.3. juridiniai asmenys;
 
1.3.4. visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 
1.4. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3 punktu, jis turi teisę pirkti prekes led-sviesa.lt.
 
2. Asmens duomenų apsauga
 
2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 
2.2. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad Taisyklių 2.1 punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų Pardavėjo led-sviesa.lt veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 
2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo led-sviesa.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
3. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
 
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
 
3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo–pardavimo sutartys yra registruojamos ir saugomos led-sviesa.lt duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės
 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes led-sviesa.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 
5. Pirkėjo įsipareigojimai
 
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 
5.2. Pirkėjas, naudodamasis led-sviesa.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, nurodytų elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. Pardavėjo teisės
 
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti led-sviesa.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis led-sviesa.lt elektronine parduotuve.
 
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti led-sviesa.lt  veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
 
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu), Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakymo formoje nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai
 
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir led-sviesa.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis led-sviesa.lt elektroninės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.
 
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą led-sviesa.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
 
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
 
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius ją priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 
7.5. Jei užsakytos prekės nepasiekė Jūsų, Pardavėjas Jums išsiųs tokias pat prekes arba suteiks pirktų prekių vertės dovanų kuponą. Tai padaryti galima tik po to kaisiuntėjas patvirtins jog prekių nepristatė, o tai gali užtrukti keletą mėnesių nes siuntėjai turi labai daug siuntų.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 
8.1. Prekių kainos led-sviesa.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais be PVM.
 
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 
8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymo formą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, arba internetu perveda pinigus į led-sviesa.lt  elektroninės parduotuvės banko sąskaitą.
 
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka kurjeriui jų pristatymo (perdavimo–priėmimo) metu.
 
8.3. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.2.1 ir 8.2.2 punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsdamas. Minėtais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4 punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus prekių apmokėjimo patvirtinimą, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 
9. Atsakomybė
 
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia pirkimo formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis led-sviesa.lt.
 
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
9.4. Jei Pardavėjo led-sviesa.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 
10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
 
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti led-sviesa.lt įvairias akcijas.
 
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
 
11. Apsikeitimas informacija
 
11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pirkimo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
 
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo led-sviesa.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 
12. Baigiamosios nuostatos
 
12.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 
12.2. Vadovaujantis Taisyklėmis kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
Turite klausimų?
 
Jei turite klausimų, prašome kreiptis į led-sviesa.lt personalą telefonu 8 688 32 871 darbo dienomis 09.00 – 17.00 val. arba el.paštu ir mes pasistengsime kuo greičiau jums atsakyti. Su mumis taip pat galite susisiekti ir Facebook‘e.   
 
Telefonu: 8 688 32 871
El. paštu: info@led-sviesa.lt

LOG FILE COULD NOT BE WRITTEN